API Doc

To view the API documentation, please open the url:

https://exchangedocsv2.gitbook.io/open-api-doc/v/english